Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen en elke met ons afgesloten transactie; afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden; ingeval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren onze voorwaarden.

2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt. Het hier onder 2 voorafgaande is ook van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede door hen gemaakte afspraken.

3. Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens
De in onze aanbiedingen, uniegidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel noch gedeeltelijk in welke vorm dan ook ter beschikking van derden worden gesteld.

4. Prijzen
Door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd als deze zijn op de ten tijde van de totstandkoming der transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden zijn wij bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging op billijke wijze, te onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting genoteerd.

5. Levering
Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie “vrachtvrij afleveringsadres”. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

6. Emballage
Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, worden de verpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht. Door ons berekende herbruikbare emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd. Alle goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom.

7. Levertijden
De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enigerlei vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding der transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welke door hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld, geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheid verschaft, hierna in de laatste alinea onder 8 omschreven.

8. Annulering
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld – zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel van de totale prijs gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering zal de afnemer een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn. Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede wordt begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij dan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren, elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

9. Betaling
De betaling per factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op een onzer bank- of girorekeningen. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk anders is overeengekomen zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op, resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factu(u)r(en) te onzer keuze. Door afnemers zelf gehanteerde, afwijkende(vertragende)betalingstermijnen worden zonder onze uitdrukkelijke Schriftelijke bevestiging niet geaccepteerd en schorten het door ons gehanteerde incasso proces niet op.

Op onze facturen wordt een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening gebracht, deze toeslag is echter niet door onze afnemer verschuldigd, indien en naarmate betaling plaats heeft binnen voor- melde termijn van 10 werkdagen na de factuurdatum, doch wel voor zover betaling na die termijn geschiedt en derhalve sprake is van niet tijdige betaling. Bij niet tijdige complete betaling van factuur bedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperking toeslag, gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullen worden over het / de betrokken factuurbedrag(en), inclusief vorenbedoelde kredietbeperkingstoeslag naar een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welk kostenpercentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 60 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten.

Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennisgegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incassomaat-regelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen, en kredietkostenvergoeding). Wij behouden ons voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand, eigendomsoverdracht tot zekerheid of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard ook en te zake van welke transactie ook, heeft voldaan, met dien verstande dat als op enig moment al het ons vanwege de afnemer verschuldigde is voldaan en de relatie als zodanig blijft voortbestaan de eigendom van al de door ons geleverde goederen aan ons blijft toekomen, zelfs als de goederen een onderdeel vormen van een door onze afnemer aan derden geleverd product en wij ter zake van die goederen alle bevoegdheden blijven behouden te zake van aanspraken onzerzijds op de afnemer, welke ontstaan uit hoofde van nieuwe aangegane transacties, resp. verrichte leveranties. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons: onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken; de bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen.

Door ons geleverde goederen, ter zake waarvan derhalve het eigendom aan ons toekomt mogen door onze afnemer niet worden verpand of aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet, c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd alle goederen of een gedeelte van de goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd – derhalve ongeacht of de daarop betrekking hebbende facturen al dan niet aan ons werden voldaan – als onze eigendom op te vorderen; wij hebben deze bevoegdheid ook, voor zover de goederen zich ingevolge door levering als vorenbedoelde bij derden bevinden, met dien verstande dat wij ons daarbij zullen beperken tot het terugvorderen van goederen, ter zake waarvan door ons geen betaling werd ontvangen.

Ook als onze afnemer wel aan alle opeisbare verplichtingen tegenover ons heeft voldaan zijn wij tot opvordering en terugneming van door ons geleverde goederen, als vorenbedoeld bevoegd, indien wij van onze bevoegdheid naar luid van het onder 9 bepaalde gebruik maken om onze afnemer voortaan slechts tegen vooruitbetaling, resp. slechts onder rembours te leveren, dan wel indien wij de relatie met onze afnemer met onmiddellijke ingang beëindigen, waartoe wij te allen tijde bevoegd zijn; uiteraard zal in deze gevallen van opvordering van goederen geen sprake zijn, indien onze afnemer aanstonds integrale betaling verricht van al het door deze aan ons verschuldigde, ook voor zover dit nog niet opeisbaar is. Met het oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.

11. Garantie
Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven; met name kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van betrokken fabrikant of importeur. Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesten welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.

12. Reclamaties en retournering van goederen
In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp. retourgenomen nadat vooraf overleg met een onzer verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorafgaande is ook van toepassing, indien wij ons akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is. Indien het reclamaties betreft wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert.

Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen van onze magazijnen afgehaald, worden alleen bij afgifte reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigt, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien goederen welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur wordt standaard voor in behandeling name een bedrag van € 50 in rekening gebracht. Kunnen kosten welke daarbij eventueel is ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht. Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.

In gevallen, uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor gemelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zgn. “crediteringskosten” die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 7,50 (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € 2,50) met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan € 250,– een vast bedrag van € 12,50 per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met omschrijving “crediteringskosten” (omvattende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

13. De bevoegde Rechter
Geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechter te Zutphen dan wel de bevoegde Rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

© A&E Trading b.v. 2021
Ontwikkeld door Convident