Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, gedeponeerd in 2022

Leveringsvoorwaarden

1. Wie zijn wij?
1.1. 
In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘A&E Trading’ (hierna aangeduid als ‘A&E Trading’) de gebruiker van deze algemene voorwaarden verstaan: De besloten vennootschap A&E Trading B.V. handelend onder de naam: A&E Trading B.V.

Waar zijn wij gevestigd?
Lorentzpark 13
9351 VJ Leek

Telefoonnummer: +31 594 58 11 58
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur 
E-mail: sales@aetrading.nl
KvK-nummer: 51500248
BTW-identificatienummer Nederland: NL850056299 B01

1.2. A&E Trading is een technische groothandel die is gespecialiseerd in lineaire aandrijftechniek voor de zakelijke markt.
1.3. A&E Trading biedt ook diverse andere producten zoals onder meer aandrijvingen, accessoires, actuatoren, bedieningen, besturingen, dynamic motion, hefzuilen en tafelonderstellen.

2. Definities
2.1. 
In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, hebben de betekenis van de dikgedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
2.2. Onder ‘afnemer’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met A&E Trading een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
2.3. Onder ‘aanbiedingen’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves.
2.4. Onder ‘producten’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
a) zaken, welke A&E Trading op haar website aanbiedt, welke afnemer kan bestellen zoals onder meer:
b) aandrijvingen, accessoires, actuatoren, bedieningen, besturingen, dynamic motion, hefzuilen en tafelonderstellen.
2.5. Onder ‘offerte’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door A&E Trading opgesteld document waarin een indicatie wordt gegeven van de kosten in verband met de door A&E Trading te leveren producten en diensten.
2.6. Onder ‘overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van producten aan afnemer.
2.7. Onder ‘website’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de website van A&E Trading B.V., te vinden onder de URL: https://aetrading.nl/.

3. Toepasselijkheid en interpretatie
3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten de uitvoering van (aanvullende) werkzaamheden tussen A&E Trading en afnemer, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met A&E Trading, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer en/of abonnee wordt door A&E Trading uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door A&E Trading bevestigd of schriftelijk met A&E Trading overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.
3.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. A&E Trading en afnemer zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Tegenstrijdige bepalingen
3.6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde: 
a) geaccordeerde offerte;
b)deze algemene voorwaarden.

4. Aanbiedingen en bestellingen
4.1.
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Elk aanbod geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
4.3. De door A&E Trading gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven. A&E Trading is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door afnemer schriftelijk binnen veertien (14) dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is A&E Trading daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A&E Trading anders aangeeft.
4.5. Bestellingen zijn voor A&E Trading pas bindend, wanneer zij door A&E Trading schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
4.6. A&E Trading behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te leveren goederen minimumhoeveelheden en een minimumaankoopbedrag te bepalen.
4.7. De door A&E Trading verstrekte aanbiedingen, uniegidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarin weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door A&E Trading schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door A&E Trading verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen zomede in het algemeen op hetgeen door A&E Trading wordt gepubliceerd komen uitsluitend aan A&E Trading toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel noch gedeeltelijk in welke vorm dan ook ter beschikking van derden worden gesteld.
4.8. In aanbiedingen gaat A&E Trading er van uit dat alle producten en roerende zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan A&E Trading te worden opgegeven. A&E Trading zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door A&E Trading rekening is gehouden.

5. Prijzen
5.1. 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door A&E Trading is aangegeven, gelden alle opgegeven prijzen inclusief alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc. doch exclusief verzendkosten, waarborgsommen, het statiegeld, btw, en voor zover van toepassing eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
5.2. Actieartikelen worden niet retourgenomen.
5.3. Voor de door A&E Trading rechtstreeks aan afnemer geleverde producten gelden prijzen en toeslagen zoals die op het tijdstip van levering door A&E Trading zijn vastgesteld.
5.4. A&E Trading is te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, aan welke wijzigingen afnemer gebonden is.
5.5. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is A&E Trading bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van A&E Trading in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is A&E Trading bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

6. Artikel 6. Voorschot, factuur en betaling
6.1. A&E Trading is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst betaling van een voorschot te verlangen.
6.2. Genoemd voorschot dient door afnemer terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur.
6.3. A&E Trading is nimmer rente verschuldigd aan afnemer over het bedrag van het voorschot.
6.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen op de door A&E Trading aan te geven wijze te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, dit zodanig dat het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn op de bankrekening van A&E Trading is bijgeschreven. De betalingstermijnen zijn altijd fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling verkeert afnemer zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.
6.5. Eventuele geschillen tussen afnemer en A&E Trading over kwaliteit of uit anderen hoofde door afnemer ingediende reclames geven afnemer niet het recht enige betaling op te schorten of te verrekenen.
6.6. In geval van niet tijdige betaling is afnemer aan A&E Trading wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
6.7. Indien afnemer in gebreke of in verzuim is ten aanzien van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze bedragen tenminste vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00.
6.8. Uitsluitend A&E Trading is gerechtigd om verrekening toe te passen ten aanzien van alle vorderingen en schulden die afnemer heeft of mocht krijgen.

7. Levertijd en levering
7.1. 
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de producten aan de afnemer geleverd moeten worden of indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.
7.2. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van A&E Trading zijn en de betaling, indien en voor zover deze vooraf moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.
7.4. Afnemer is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
7.5. Bij overschrijding van de termijn moet afnemer A&E Trading schriftelijk in gebreke stellen. Overschrijding van de opgegeven levertijd A&E Trading niet tot enige vergoeding, en geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
7.6.Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van producten en roerende zaken “af bedrijf/magazijn”.
7.7. Afnemer is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor rekening en risico van afnemer.
7.8. Geringe afwijkingen van de geleverde producten of gehuurde roerende zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor afnemer nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
7.9. Afnemer is verplicht de geleverde producten en/of roerende zaken terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen aan A&E Trading kenbaar te worden gemaakt.
7.10. A&E Trading is bevoegd voor de realisering van een levering derden in te schakelen.
7.11. Indien uitvoering op verzoek van afnemer binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van afnemer. A&E Trading zal een specificatie van die kosten aan afnemer doen toekomen.
7.12. Retourzendingen van geleverde producten zijn slechts toegestaan, indien A&E Trading daartoe uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
7.13. A&E Trading is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.14. Onverminderd het hier vorenstaande geldt voor overeenkomsten op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd worden verdeeld. Indien dit niet geschied, is afnemer zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is A&E Trading gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8. Klachten en reclames
8.1. 
De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling c.q. offerte.
8.2. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt voordat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
8.3. Bij aflevering van de producten en/of gehuurde roerende zaken op het door afnemer opgegeven adres, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten met bekwame spoed door de afnemer aan A&E Trading kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten en/of gehuurde roerende zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
8.4. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende de geleverde producten en/of gehuurde roerende zaken dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering aan A&E Trading te zijn gemeld.
8.5. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op A&E Trading betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door A&E Trading geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de Afnemer A&E Trading onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor A&E Trading beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer de geleverde producten heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft door geleverd, tenzij A&E Trading daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
8.6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor beschreven procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal A&E Trading zo spoedig mogelijk ofwel een vervangend product of vervangende roerende zaak leveren, dan wel indien de koopsom voor het betreffende product voor de roerende zaak reeds gefactureerd is – het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van A&E Trading nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen. De aansprakelijkheid van A&E Trading blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten en/of roerende zaken waarover de afnemer heeft gereclameerd.
8.7. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door A&E Trading wordt uitgesloten.
8.8. De reclametermijn op de door A&E Trading verzonden facturen bedraagt ten hoogste zeven (7) werkdagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met A&E Trading correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.
8.9.Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zal A&E Trading afnemer belasten voor “crediteringskosten” die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 7,50 (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € 2,50) met dien verstande dat voor producten met een waarde van meer dan € 250,00 een vast bedrag van € 12,50 per product in rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met omschrijving “crediteringskosten” (omvattende vracht – en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.

9. Risico-overgang en aansprakelijkheid
9.1. 
Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde producten en van eventueel en daaruit voortvloeiende schade gaat bij direct bij aflevering over op afnemer, zijnde het moment waarop de producten en roerende zaken door A&E Trading of haar transporteur los-/laadgereed aangeboden worden aan afnemer.
9.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen A&E Trading en afnemer op grond waarvan A&E Trading aan afnemer één of meer producten levert en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, is A&E Trading slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van A&E Trading voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.3. Indien A&E Trading aansprakelijk is voor de vergoeding van schade, dan geldt daarbij het volgende:
a) primair geldt dat indien in het desbetreffende geval een uitkering wordt gedaan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van A&E Trading, de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitgekeerde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar komt;
b)indien ter zake door A&E Trading geen verzekering afgesloten is of anderszins geen dekking verleend wordt en aldus geen uitkering wordt gedaan voor A&E Trading, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die leverantie/overeenkomst bedongen prijs exclusief btw.
c)A&E Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
9.4. A&E Trading is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan: 
a) door niet nakoming van afnemer van aan het gebruik van de geleverde cilinders en toebehoren verbonden voorschriften inclusief tijdig ter beschikking stellen ten behoeve van periodieke keuring, inspectie en controle, dan wel het voorziene normale gebruik;
b) veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door  het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
c) als gevolg van normale slijtage;
d) door toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de     aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
e) door materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van afnemer toegepast, dan wel aangeleverd;
f) aan het geleverde, wanneer afnemer (of een derde) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van A&E Trading over is gegaan tot herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde heeft (laten) verricht(en);
g) voor schade veroorzaakt door hulppersonen van A&E Trading, is A&E Trading niet aansprakelijk.
9.5. Beperkingen van aansprakelijkheid van A&E Trading strekken ook ten gunste van de bestuurders, werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van A&E Trading.
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat afnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij A&E Trading heeft gemeld. Elke rechtsvordering van afnemer jegens A&E Trading vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering één (1) jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
9.7. Afnemer vrijwaart A&E Trading voor alle schade die A&E Trading mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door A&E Trading geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
a) aanspraken van derden, werknemers van A&E Trading daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van afnemer of van onveilige situaties in zijn bedrijf;
b)aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door A&E Trading geleverde producten of diensten die door afnemer werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van afnemer, tenzij Afnemer bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
9.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van A&E Trading.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. 
A&E Trading blijft eigenaar van alle aan afnemer afgeleverde producten en roerende zaken totdat de koopprijs voor al deze producten en roerende zaken geheel is voldaan.
10.2. Indien A&E Trading in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van afnemer door afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat afnemer ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van A&E Trading geheel heeft voldaan.
10.3. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die A&E Trading tegen afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens A&E Trading. 10.4. Zolang de eigendom niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken/producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.
10.5. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden/verwerken, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij A&E Trading de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan A&E Trading ter beschikking te stellen.
10.6. De afnemer verleent A&E Trading reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door A&E Trading geleverde producten en/of roerende zich bevinden, teneinde A&E Trading in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten en roerende zaken terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar producten en roerende zaken laat onverlet het recht van A&E Trading om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.
10.7. Afnemer is verplicht de producten en roerende zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan A&E Trading op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de producten en roerende zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra A&E Trading dit verzoekt, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van A&E Trading op afnemer.
10.8. Indien afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens A&E Trading tekortschiet of A&E Trading goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is A&E Trading gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en roerende zaken terug te nemen.
10.9. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die A&E Trading door en voor terugneming heeft gemaakt.

11. Beëindiging
11.1. 
In gevallen dat afnemer:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b)komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende d)nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de voldoen;
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

heeft A&E Trading door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij (een) gesloten overeenkomst(en) met afnemer op te zeggen, dan wel (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door afnemer op grond van door A&E Trading verrichte diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd A&E Trading recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.
11.2. A&E Trading is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door afnemer (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van A&E Trading geeft A&E Trading het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van A&E Trading op schadevergoeding.
11.3. In het geval A&E Trading (een) gesloten overeenkomst(en) beëindigt, is A&E Trading gerechtigd – indien hij inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk ondanks beëindiging na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Wijzigingen of aanvullingen
12.1. 
A&E Trading heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
12.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van afnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.
12.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.

13. Overmacht
13.1. 
In geval van overmacht heeft A&E Trading het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat A&E Trading daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
13.2.Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet meer van A&E Trading kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische aanslagen, terroristische dreigingen, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van A&E Trading personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij A&E Trading c.q. bij onze toeleveranciers, wanprestaties door onze toeleveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
13.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door A&E Trading gemaakte kosten.
13.4. Indien A&E Trading bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is A&E Trading gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

14. Overdracht van rechten en plichten
14.1. 
A&E Trading behoudt zich het recht voor zijn verplichtingen te doen verrichten door derden.
14.2. Afnemer kan zijn rechten en plichten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van A&E Trading overdragen aan derden.
14.3. Voorts zal Afnemer in geval van overdracht van zijn verplichtingen gehouden zijn aan A&E Trading desgevraagd passende garanties te bieden ten opzichte van de nakoming deze verplichtingen.

15. Emballage
15.1. 
Tenzij de goederen door A&E Trading worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor de leverancier van A&E Trading haar niet separaat belast, worden de verpakkingskosten door A&E Trading extra in rekening gebracht. Door A&E Trading berekende herbruikbare emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één (1) maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.
15.2. Alle goederen blijven het onvervreemdbare eigendom van A&E Trading.

16. Technische eisen en kwaliteitsnormen
16.1. 
Alle technische eisen die afnemer aan de door A&E Trading af te leveren zaken wenst te stellen doch afwijken van de gebruikelijke dan wel geldende (wettelijke minimum-)eisen, dienen bij het aangaan van de overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk door afnemer aan A&E Trading te zijn gemeld en met A&E Trading schriftelijk te zijn overeengekomen. Door afnemer afwijkend gestelde technische eisen die niet aan A&E Trading zijn medegedeeld alsmede niet schriftelijk met A&E Trading zijn overeengekomen binden A&E Trading niet.
16.2. Indien de door A&E Trading in Nederland te leveren zaken door afnemer buiten Nederland zullen worden gebruikt dan wel aan een derde buiten Nederland zullen worden doorgeleverd, is A&E Trading niet verantwoordelijk voor het voldoen van de geleverde zaken aan de technische eisen of (wettelijke) normen die van toepassing zijn in het land waar de zaken uiteindelijk zullen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
16.3. De garantieverplichting van A&E Trading strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
16.4. Zaken/producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door A&E Trading geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert A&E Trading ook zaken/producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.
16.5. De door A&E Trading aangeboden zaken/producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt.
16.6. Verkoop of installatie van deze zaken/producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn dan wel niet zijn toegestaan en geschiedt voor volledig risico van afnemer. Afnemer vrijwaart A&E Trading voor alle mogelijke schade en kosten deswege.

17. Geschiktheid
17.1. 
A&E Trading garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor afnemer het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. 
Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van A&E Trading, alsmede op de uitvoering daarvan door A&E Trading, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.2. Elk geschil tussen afnemer en A&E Trading zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. A&E Trading blijft echter wel bevoegd afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 09 mei 2022.

Vragen?

Voor het maken van een afspraak, commerciële vragen, technische vragen en vragen met betrekking tot levertijden en lopende orders kunt u terecht bij onze afdeling verkoop.

 

A&E socials

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze social media kanalen